Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 6 εβδομάδες ξεκινώντας με την κατάρτιση των συμμετεχόντων και την υλοποίηση των εργαστηρίων του εκπαιδευτικού υλικού.